До: АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БЕЛКОНЕВ гр.ВАРНА ул.”Г. БЕНКОВСКИ” №64 ЕТ.5 АП.13

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БЕЛКОНЕВ
гр.ВАРНА ул.”Г. БЕНКОВСКИ” №64 ЕТ.5 АП.13

Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило Заявление рег.№01-157356/02.05.2018г. от Димо Стоянов Ковачев  до Служба по геодезия, картография и кадастър - Ямбол на основание чл.56, ал.1  от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на с. Могила, общ. Тунджа,  на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор 48787.1.74, находящ се в с. Могила, общ. Тунджа, местност „ Долни чийри”.

             Изменението е на основание чл.52, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКИР,  с цел актуализация на КККР на с. Крумово, общ. Тунджа, отразено със заявление вх. № 01-78756-06.03.2018г. от Димо Димов Димитров и се състои в делба на имот 48787.1.74 на три нови поземлени имоти с нови идентификатори и вписване на данни за собственост, след постъпването им  по реда на чл.86, ал.1 от ЗКИР :

 

-        Имот 48787.1.293 – собственик  ДИМО СТОЯНОВ КОВАЧЕВ

с документ за собственост:

Нотариален акт №181, вх. рег. №2644, том 7 от 27.04.2018г.,   вписан в СВ гр. Ямбол

 

-        Имот 48787.1.294 – собственик  ДИМО СТОЯНОВ КОВАЧЕВ

с документ за собственост:

Нотариален акт №180, вх. рег. №2642, том 7 от 27.04.2018г.,   вписан в СВ гр. Ямбол

 

-        Имот 48787.1.295 – собственици  ЖЕЛЕЗЧО ДИМОВ ДИМИТРОВ, НАДКА ДИМОВА ИВАНОВА и ДИМО ДИМОВ ДИМИТРОВ

с документ за собственост:

Нотариален акт №20, вх. рег.№4500, том VII от 02.09.1999г. на ЯРС

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

мд                                                                                         / инж. Р. Христова /

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  12.06.2018 г.