ДО АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПЕШНИКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПЕШНИКОВ

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3  от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на заявление № 01-394898/ 12.12.2017 , е издадена Заповед №18-1429/ 16.02.2018   , касаеща коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/  65334.94.41; 65334.94.46; 65334.94.47; 65334.94.631; 65334.95.38, въз основа на заснети на място съществуващи подпорни стени и масивни огради от провоспособно лице по кадастър.

 

05 Поземлен имот 21498.261.4Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-1429/ 16.02.2018  г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2018 г.

Длъжностно лице - Е. Николова /Мл. експерт  `АО`/ :

-06.10.201

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/