ДО АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПЕШНИКОВ ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА МИГДАЛОВА KРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ МИГДАЛОВ ВАСКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА ИВАН КИРИЛОВ НИКОЛОВ ИВАН БОРИСОВ АНДОНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПЕШНИКОВ
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА МИГДАЛОВА
KРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ МИГДАЛОВ
ВАСКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
ИВАН КИРИЛОВ НИКОЛОВ
ИВАН БОРИСОВ АНДОНОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-394898/ 12.12.2017 г. на СГКК – Благоевград, постъпило от ОБЩИНА САНДАНСКИ  , е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо Сграда 04279.612.211.1 коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/  65334.94.41; 65334.94.46; 65334.94.47; 65334.94.631; 65334.95.38, въз основа на заснети на място съществуващи подпорни стени и масивни огради от провоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с преписката и в случай на несъгласие с проектното изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 23.01.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:31.01.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова / Мл. експерт  `АО`/ :

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК –БЛАГОЕВГРАД:        …………………

 

 

                                                                                    / ИНЖ. В. ТИМЕВ/