До: Александър Владимиров Темников ул. „Боруйград” № 31, вх. 0, ет. 1, ап. 2 гр. Стара Загора

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Александър Владимиров Темников
ул. „Боруйград” № 31, вх. 0, ет. 1, ап. 2
гр. Стара Загора

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 53, ал. 2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния региртър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-226181-25.07.2017 г. от Александър Владимиров Темников,  в  СГКК – ПЛОВДИВ, подадено на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), с искане за регистрация на собственост в самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 56784.520.1582.1.12 по КККР на гр. Пловдив, Ви уведомяваме:

След извършена проверка в СГКК – Пловдив е установено наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост за СОС с идентификатор 56784.520.1582.1.12. Съгласно чл. 53, ал. 2 и ал. 3 от ЗКИР в кадастралния регистър на недвижимия имот са записани данните за всички лица и документи.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 06.10.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 20.10.2017 г.