До: АЛИ НУМАН ЮМЕР Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 26 До: ФИКРЕТ ШЕФКЕДОВ МУРАДОВ Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28 До: ХИКМЕТ ШЕФКЕТ СЮЛЕЙМАН Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28 До: БОРИС ШУМАНОВ СИДЕРОВ Адрес: г

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: АЛИ НУМАН ЮМЕР
Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 26

До: ФИКРЕТ ШЕФКЕДОВ МУРАДОВ
Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28

До: ХИКМЕТ ШЕФКЕТ СЮЛЕЙМАН
Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28

До: БОРИС ШУМАНОВ СИДЕРОВ
Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28

До: НАУМ ШУМАНОВ СИДЕРОВ
Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28

До: ЗОРКА ЩИЛЯНОВА ТЕКИН
Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28

До: АЙТЕН ШЕРИФ МЕХМЕД
Адрес: град Асеновград, ул. "Бяла воденица" № 27

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-285028-14.9.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Радослава Христова Тинчева – пълномощник на Христо Стефанов Тинчев на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Асеновград за поземлени имоти 00702.532.134, 00702.532.135, 00702.532.279, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

 

 

Дата на поставяне на таблото:  14.11.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      22.11.2017г..