До: АМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ПРОЗОРОВСКА-БОЖКОВА, гр. София, ул. "Чаталджа" №

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
АМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ПРОЗОРОВСКА-БОЖКОВА,
гр. София, ул. "Чаталджа" № 60, ет. 3

ЖУЛИЕТА АНДРЕЕВА ДЕЙВИС
гр. Плевен, ул. "Иван Вазов " № 33а

НИКОЛАЙ ГЕНОВ МАРИНОВСКИ,
гр. Плевен, ул. "Г.С.Раковски" № 30

Публикация на:: 
Плевен

    На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-376551-27.11.2017г., подадено от  АНДРИАНА ГЕНОВА ГЕНОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен. Изменението се състои в нанасяне на самостоятелни обекти  в сграда с идентификатор   56722.660.663.1.

         В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението, като изпратите документи удостоверяващи правото на собственост или друго вещно право или да посетите сградата на СГКК Плевен, на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 8 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права        

          При непредставяне в предвидения срок на нови доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към заявление вх. № 01-376551-27.11.2017, СГКК Плевен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти и нанасяне на самостоятелни обекти  в сграда с идентификатор   56722.660.663.1, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал.4 от ЗКИР. За издадената заповед ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК

             На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Приложение: 1.Копие от схема-проект №15-615723-05.12.2017-  56722.660.663.1.1

                        2. Копие от схема-проект №15-615726-05.12.2017-  56722.660.663.1.2

 

 

 

     НАЧАЛНИК СГКК ПЛЕВЕН: ....................................

                                                                                                   / инж. Валентина Стефанова /

Дата на поставяне на таблото: 05.12.2017г.

Дата на сваляне от таблото: 13.12.2017г.

Длъжностно лице: ..................................................

                    (инж. Павлина Иванова, старши експерт СПК)