До: АНДОН ВЛАДОВ АНДОНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:

АНДОН ВЛАДОВ АНДОНОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-125453-11.04.2018г. от Мариана Петрова Дечева в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  вписване на собственост въз основа на представени:  Нотариален акт № 147 том 12, дело 1709, дв.вх.рег. 3964 от 22.10.2015г. и Нотариален акт № 143 том 12, дело 1705, дв.вх.рег. 3959 от 22.10.2015г., вписани в Служба по вписванията гр. Димитровград, установено във връзка с чл.53, ал.1  е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори: 21052.308.90, 21052.304.10, 21052.345.36, 21052.327.35 и 61368.214.5, по действащата Кадастрална карта за землище на гр. Димитровград и с. Радиево,

 

Данни преди промяната:

Поземлен имот 21052.308.90, м. ГРОБИЦЕТО, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива, площ 4000 кв.м., стар номер 308047;гр. Димитровград, п.к. 6400

Собственици:

н-ци на АНДОН ВЛАДЕВ ВЪЧЕВ с  Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 28-01 от 08.02.1999г., издаден от ПК ДИМИТРОВГРАД

 

Поземлен имот 21052.304.10, м. ЧАЛТАЛИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива, площ 2346 кв.м., стар номер 304010;гр. Димитровград, п.к. 6400

Собственици:

н-ци на АНДОН ВЛАДЕВ ВЪЧЕВ с  Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 28-01 от 08.02.1999г., издаден от ПК ДИМИТРОВГРАД

 

Поземлен имот 21052.345.36, м. ДОЛНИЯ БЮК, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива, площ 1746 кв.м., стар номер 345036;гр. Димитровград, п.к. 6400

Собственици:

н-ци на АНДОН ВЛАДЕВ ВЪЧЕВ с Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 28-27 от 11.01.1999г., издаден от ПК ДИМИТРОВГРАД

Поземлен имот 21052.327.35, м. ДЪЛБОКИЯ КЛАДЕНЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива, площ 873 кв.м., стар номер 327035;гр. Димитровград, п.к. 6400

Собственици:

н-ци на АНДОН ВЛАДЕВ ВЪЧЕВ с Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 28-27 от 11.01.1999г., издаден от ПК ДИМИТРОВГРАД

 

Поземлен имот 61368.214.5, м. СРЕЩНИЯ БЮК, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2000 кв.м., стар номер 214005;

Собственици:

АНДОН ВЛАДЕВ ВЪЧЕВ с  Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 19-27 от 17.05.1999г., издаден от ОС"ЗГ" ГР.ДИМИТРОВГРАД

 

 

Данни след промяната:

Поземлен имот 21052.308.90, м. ГРОБИЦЕТО, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива, площ 4000 кв.м., стар номер 308047;гр. Димитровград, п.к. 6400

Собственици:

МАРИАНА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА  с  Нотариален акт  № 147, том 12, дело 1709, дв.вх. рег.3964 от 22.10.2015, издаден от Служба по вписванията – Димитровград.

 

Поземлен имот 21052.304.10, м. ЧАЛТАЛИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива, площ 2346 кв.м., стар номер 304010;гр. Димитровград, п.к. 6400

Собственици:

МАРИАНА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА  с  Нотариален акт  № 147, том 12, дело 1709, дв.вх. рег.3964 от 22.10.2015, издаден от Служба по вписванията – Димитровград.

 

Поземлен имот 21052.345.36, м. ДОЛНИЯ БЮК, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива, площ 1746 кв.м., стар номер 345036;гр. Димитровград, п.к. 6400

Собственици:

МАРИАНА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА  с  Нотариален акт  № 147, том 12, дело 1709, дв.вх. рег.3964 от 22.10.2015, издаден от Служба по вписванията – Димитровград.

 

Поземлен имот 21052.327.35, м. ДЪЛБОКИЯ КЛАДЕНЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива, площ 873 кв.м., стар номер 327035;гр. Димитровград, п.к. 6400

Собственици:

МАРИАНА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА  с  Нотариален акт  № 147, том 12, дело 1709, дв.вх. рег.3964 от 22.10.2015, издаден от Служба по вписванията – Димитровград.

 

Поземлен имот 61368.214.5, м. СРЕЩНИЯ БЮК, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2000 кв.м., стар номер 214005;

Собственици:

МАРИАНА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА  с  Нотариален акт  № 143, том 12, дело 1705, дв.вх. рег.3959 от 22.10.2015, издаден от Служба по вписванията – Димитровград.

 

 

Във връзка с чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61,

ал. 4 от АПК.

 

 

 

 

 

 

                                 НАЧАЛНИК СГКК – ХАСКОВО: ………………………………

                                             (инж. Валентина Трайкова)

 

 

 

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО:14.05.2018

ДАТА НА АВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО:22.05.2018