Дo: АНЕЛИЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА ул. Йордан Йовков № 36 кв. Средна кула, гр. Русе До: ПЕНКА СИМЕОНОВА КЪРЧЕВА ул. Йордан Йовков № 38 кв. Средна кула, гр. Русе До: СТОЯН ХРИСТОВ КЪРЧЕВ ул. Йордан Йовков № 38 кв. Средна кула, гр. Русе До: КРАСИМИР СТОЯНОВ ХРИ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
АНЕЛИЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ул. Йордан Йовков № 36
кв. Средна кула, гр. Русе

До:
ПЕНКА СИМЕОНОВА КЪРЧЕВА
ул. Йордан Йовков № 38
кв. Средна кула, гр. Русе

До:
СТОЯН ХРИСТОВ КЪРЧЕВ
ул. Йордан Йовков № 38
кв. Средна кула, гр. Русе

До:
КРАСИМИР СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ул. Йордан Йовков № 38
кв. Средна кула, гр. Русе

Публикация на:: 
Русе

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-284786-14.09.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № рд-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8289-03.11.2017 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 63427.10.167, 63427.10.168 и 63427.10.400, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8289-03.11.2017 г.
 

 

 

                                                                                  За Началник на СГКК – ГР. РУСЕ:…………………

                                                                                                                          / инж. Мариана Горанова /

                                                                                                     По Заповед № РД-20-145-27.10.2017 г.