Дo: АНЕЛИЯ МАРИНОВА РАЧЕВА МИЛКА РАЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo: АНЕЛИЯ МАРИНОВА РАЧЕВА
МИЛКА РАЧЕВА

Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-31871 / 25.01.2018 г. от МАРИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Велчево, общ. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-18/29.03.2006г.  на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София. Исканото изменение на кадастралната карта засяга поземлен имот с идентификатор  10567.501.332  , за който Вие се явявате като заинтересовано лице по смисъла на ЗКИР.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                     / инж. в. кръстев /

Дата на поставяне на таблото: 11.04.2018 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 17.04.2018 г.                       

Длъжностно лице: инж. Иван Христов – Експерт