Дo: АНГЕЛ АТАНАСОВ РУМЕЕВ РУМЯНА АНГЕЛОВА РУМЕЕВА ВЛАДИСЛАВ АНГЕЛО РУМЕЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
АНГЕЛ АТАНАСОВ РУМЕЕВ
РУМЯНА АНГЕЛОВА РУМЕЕВА
ВЛАДИСЛАВ АНГЕЛО РУМЕЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-61103-27.02.2015 г., до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР 18-1904-10.03.2015 г., засягащо имоти с идентификатори 87401.7501.593 и 87401.7501.594 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-1904-10.03.2015 г.

2. Копие на скица-проект №15-96926-10.03.2015 г.

   

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

      ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

      Със Заповед № РД-20-46/ 13.04.2017 г.