Дo: АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ До: МИХАИЛ МАРКОВИЧ СЛУЦКИЙ До: ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ До: НАТАЛИЯ САДОФИ ДИМИТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

До:
МИХАИЛ МАРКОВИЧ СЛУЦКИЙ

До:
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

До:
НАТАЛИЯ САДОФИ ДИМИТРОВА

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-296579-26.09.2017 г., подадена на основание  56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8610-14.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 36587.505.48, 36587.505.280, 36587.505.305, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8610-14.11.2017 г.

 

 

Дата: 14.11.2017 г.                                                   Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                        / инж. Й. Йовчев /