До АНГЕЛ ТОДОРОВ КОТЕВ МАРИН ТОДОРОВ КОТЕВ СЛАВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До
АНГЕЛ ТОДОРОВ КОТЕВ
МАРИН ТОДОРОВ КОТЕВ

СЛАВКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ТОДОР МАРИНОВ БОНОВСКИ
ВЕСЕЛКА МАРИНОВА МИШЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ТАСЕВА
РУМЕН ПЕТРОВ МИЛАНОВ
СНЕЖАНКА ПЕТРОВА БОЯДЖИЕВА
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНОЛОВ
чрез
ДАНАИЛ МАРИНОВ НАКОВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-393891-11.12.2017 г. от ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА КАРГОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4332.711, находящи се в район Овча купел, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4332.9701 в съответствие с границите на ПИ 711, кв. 58, по скица - проект № 15-178943-23.03.2018 г. и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-393891-11.12.2017 г. в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч., и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 

 

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-393891-11.12.2017 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4332.711, находящи се в район Овча купел, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект.                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 14.05.2018 г.