ДО АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМЧЕВА гр. Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител №140, ет.2, ап.4

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМЧЕВА
гр. Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител №140, ет.2, ап.4

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-403617-19.12.2017 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1355-14.02.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 80371.240.1495 и 80371.240.1712, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян

 

 

 

     НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                  ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото:13.03.2018 г.