До: АНИФЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА До: ЙОСИФ ЗАХАРИЕВ АТАНАСОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: АНИФЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
До: ЙОСИФ ЗАХАРИЕВ АТАНАСОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че ХРИСТО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ е подал пред СГКК – Бургас заявление - вх. № 01-189306-23.06.2017 г., с което желае да бъде променен одобрения със заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на Изп. Директор на АГКК кадастрален регистър към кадастралната карта на гр. Поморие, общ. Поморие, област Бургас, по отношение на сграда с идентификатор 57491.506.115.3, като за нея бъдат вписани като собственици в регистъра: АНЕТА САШЕВА МИХОВА с документ за собственост - нотариален акт № 18, т.2, д. 489 от 27.07.1992г. , издаден от Поморийски районен съд, ХРИСТО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ и ЕЛЕНА ЙОСИФОВА ЙОРДАНОВА общо за 6/10 ид.ч. с документ за собственост - нотариален акт № 58, т.3, рег. 567, д. 493 от 29.02.2008г., издаден от Служба по вписванията Поморие.

По влязлите в сила КККР на гр. Поморие, сграда с идентификатор 57491.506.115.3 е записана в КР със следните данни: функц. предназначение – жилищна сграда - еднофамилна,  застроена площ – 59 кв.м., брой етажи - 2, адрес - гр. Поморие, "Солено езеро" №24, собственици: АНИФЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА, с документ за собственост - други № 375, издаден от КМЕТ НА ОБЩ-ПОМОРИЕ,  ЙОСИФ ЗАХАРИЕВ АТАНАСОВ, с документ за собственост - други № 375, издаден от КМЕТ НА ОБЩ-ПОМОРИЕ, АЗЕЛ ШАКИР МОЛЛА, с документ за собственост - други № 375, издаден от КМЕТ НА ОБЩ-ПОМОРИЕ.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КРНИ на гр. Поморие по отношение на сградас идентификатор 57491.506.115.3. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, /поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК/ да се запознаете с исканото изменение и  да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва промяна на КРНИ на гр. Поморие по отношение на сграда с идентификатор 57491.506.115.3, изразяваща се заличаването Ви като собственици от същите.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Дата на поставяне на таблото: 11.08.2017

 

Дата на сваляне от таблото: 30.08.2017