До Анна Господинова Гьонина

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
Анна Господинова Гьонина

Публикация на:: 
Монтана

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-103744-07.04.2017 г. от Евгени Ангелов Борисов, като пълномощник на Емилия Янакиева Борисова, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на с.Митровци, общ.Чипровци, обл.Монтана,

 

за поземлен имот с идентификатор 48475.501.12,

с административен адрес: с.Митровци, ул.”Първа”,

за поземлен имот с идентификатор 48475.501.13 (за който в КРНИ като собственицик е записан Васил Живков, чиито наследник сте Вие),

с административен адрес: с.Митровци, ул.”Първа” № 7,

за поземлен имот с идентификатор 48475.501.14

с административен адрес: с.Митровци, ул.”Проф. д-р Тодор Иванов Живков”,

за поземлен имот с идентификатор 48475.501.15,

с административен адрес: с.Митровци, ул.”Проф. д-р Тодор Иванов Живков” № 6,

 

Изменението се изразява в промяна на границите между поземлените имоти  и се извършва въз основа на регулациония план на с.Митровци, одобрен със Заповед № 2474 от 29.07.1931 год., представените към заявлението документи и проект за изменение на КККР на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.  

На основание чл.34, ал.1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към Заявление вх.№ 01-103744-07.04.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК Монтана, гр.Монтана,   пл.”Жеравица” № 3, ет.3 или да представите в сградата на СГКК Монтана на посочения адрес.

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК Монтана ще продължи процедурата по изменение на КК и КРНИ на с.Митровци, общ.Чипровци, обл.Монтана.

 

 

Дата на залепване на таблото: 16.05.2017 г.

 

 

                                                                             Началник служба: …………………….

                                                                                                            / инж.К.Гълчанова /