Дo: АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА РАДОСЛАВОВА Дo: РАДОСЛАВ МИЛКОВ РАДОСЛАВОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА РАДОСЛАВОВА

Дo:
РАДОСЛАВ МИЛКОВ РАДОСЛАВОВ

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-244047-09.08.2017 г. подадено от МАРГАРИТА НЕДКОВА ЖЕЧЕВА И ТАТЯНА НЕДКОВА МАРИНОВА на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,  СГКК-гр.Шумен, започва производство по чл.54, ал.1 от ЗКИР за изменение на КККР, състоящо се в:

1. поправка в кадастралната карта на гр.Шумен на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 83510.659.131 на основание план за регулация и съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР от „Евростройконсулт” ООД, в резултат на което се образуват два ПИ с идентификатори 83510.659.465 и 83510.659.466.

В срок от 7 дни от датата на получаване, заинтересованите страни могат да се запознаят с поправката на КККР и да правят писмени възражения. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

 

 

                                                                        За Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

            / инж. Св. Василев със Зап. РД-20-99/02.08.2017г. /