ДО АНТОНИЯ ХРЕВУШОВА, ЧЕХИЯ ЯРОМИР ПЕТРОВ, ЧЕХИЯ АННА КОЛДУХОВА, ЧЕХИЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВА, ЧЕХИЯ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО АНТОНИЯ ХРЕВУШОВА, ЧЕХИЯ
ЯРОМИР ПЕТРОВ, ЧЕХИЯ
АННА КОЛДУХОВА, ЧЕХИЯ
ЕЛЕНА ПЕТРОВА, ЧЕХИЯ

Публикация на:: 
Велико Търново

            На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-217-09.03.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 14235.587.4 в с. Габровци - Свирците, з-ще Габровци, община Велико Търново, собственост на Колю Петров Манев, Пенчо Петров Колев, Стефан Петров Колев и Иван Петров Колев.

            Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да
направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и
кадастрални регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9 до 17.30 часа.

 

Дата на поставяне на таблото: 12.03.2018 г.         Дата на сваляне от таблото: 27.03. 2018 г.

Длъжностно лице: ...................... /инж. Иван Анастасов/

 

 

С уважение,                                             

 

инж. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново