До Антония Хревушова, Явомир Петров, Ана Колудхова, Елена Петрова

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До Антония Хревушова, Явомир Петров, Ана Колудхова, Елена Петрова

Публикация на:: 
Велико Търново

ЗАПОВЕД

№ 18-512-17.01.2018 г.

 

На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и заявление с вх. № 01-6136-08.01.2018 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново от Пенка Лазарова Колева

 

О Т К Р И В А М

 

производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот:

 

  1. № 14235.587.4 - с. Габровци - Свирците, з-ще Габровци, община Велико Търново. Границите на имота са:
  • Улица;
  • Имот, собственост на Антония Димитрова Дойнова;
  • Имот 14235.45.26 от кадастралната карта на землище Габровци;
  • Имот, собственост на Павлин Колев Пенчев;

 

  1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района е „Кадастър-СИ” ЕООД гр. Велико Търново, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-29 от 30.03.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и  кадастър.
  2. На основание на чл. 35б, ал. 3 от ЗКИР заповедта да бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  3. В 7 дневен срок собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
  4. Копие от заповедта да се връчи на възложителя и изпълнителя.

 

 

                                                         Началник на СГКК ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                                       / инж. Весела Тодорова /