До: АСЕН ИВАНОВ КОСТОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Гюро Михайлов“ № 1 До: ЕМИЛ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Зайчар“ № 2

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: АСЕН ИВАНОВ КОСТОВ
Адрес: град Пловдив, ул. „Гюро Михайлов“ № 1

До: ЕМИЛ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
Адрес: град Пловдив, ул. „Зайчар“ № 2

Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-102043-21.3.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от ЙОНКА ВАСИЛЕВА ДЕРЛИПАНСКА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Пловдив за поземлен имот 56784.502.318, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив