До: АСЯ ФИДАНОВА ХАДЖИЕВА ФИДАН ФИДАНОВ ХАДЖИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
АСЯ ФИДАНОВА ХАДЖИЕВА
ФИДАН ФИДАНОВ ХАДЖИЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-108446-27.03.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4813-12.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 77195.739.139, 77195.739.140, 77195.739.141, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4813-12.06.2018 г.
2. Скица-проект № 15-380148-12.06.2018 г. 

 

 

Дата: 12.06.2018 г.                                     Началник на СГКК – ГР. ХАСКОВО:…………………

                                                                                                          / инж.Валентина Трайкова /

 

 

Подписаният  ................................................................................................................, адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.
Дата на получаване: .................................
 

Подпис:

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 13.06.2018г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 28.06.2018г.