До: Атанас Балев Балев ул. „Баучер” № 37, ет. 3 гр. Пловдив До: Пенка Костадинова Добрева ул. „Георги Кирков” № 40 с. Скутаре, общ. „Марица” До: Рангел Димитров Танев ул. „Солунска” № 25, ет. 1, ап. 3 гр. Пловдив До: Галина Димитрова Танева ул.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: Атанас Балев Балев
ул. „Баучер” № 37, ет. 3
гр. Пловдив

До: Пенка Костадинова Добрева
ул. „Георги Кирков” № 40
с. Скутаре, общ. „Марица”

До: Рангел Димитров Танев
ул. „Солунска” № 25, ет. 1, ап. 3
гр. Пловдив

До: Галина Димитрова Танева
ул. „Баучер” № 30
гр. Пловдив

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-75488/16.03.2017 г. от Катерина Василева Козарска  в  СГКК – гр. Пловдив, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, започва производство за изменение на КККР на с. Войводиново общ. „Марица”, обл. Пловдив, засягащо поземлен имот с идентификатор 11845.3.2, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици. В седемдневен срок от получаване на писмото, имате възможност, в СГКК – гр. Пловдив, да се запознаете с проекта за изменение на КККР и да изразите становище по започналото административното производство. При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред. Ще бъдете уведомени отново за приключване на процедурата.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 16.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.05.2017 г.