ДО: АТАНАС ДИМИТРОВ ПОПОВ гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 95, вх. В, ап. 28 ДО: „ЯСТРЕБ-ИНВЕСТ“ ООД гр. Елхово, ул. „ Индже войвода“ № 2, ет. 4

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО: АТАНАС ДИМИТРОВ ПОПОВ
гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 95, вх. В, ап. 28
ДО: „ЯСТРЕБ-ИНВЕСТ“ ООД
гр. Елхово, ул. „ Индже войвода“ № 2, ет. 4

Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-3868-04.01.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2045-12.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 27382.500.1754.1, 27382.500.1754.1.3, 27382.500.1754.1.4, 27382.500.1754.1.5, 27382.500.1754.1.10, 27382.500.1754.1.11, 27382.500.1754.1.12, 27382.500.1754.1.15, 27382.500.1754.1.18, 27382.500.1754.1.19, 27382.500.1754.1.16, 27382.500.1754.1.20, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2045-12.03.2018 г.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                      / инж. Р. Христова /

 

 

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото:13.04.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: ............................