Дo: АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАРАПАЧОВ ул. „Ружа” №13, гр. Пловдив Дo: ВАСИЛ ХРИСТЕВ ДАНГАЛЧЕВ ул. „Славееви гори” №24, гр. Пловдив Дo: ЧАВДАР АТАНАСОВ ДАНГАЛЧЕВ ул. „Месемврия” №1, ет.1, ап.1, гр. Пловдив Дo: МИЛКА СТЕФАНОВА КАРАПАЧОВА ул. „Ален мак” №28, ет.2

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo: АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАРАПАЧОВ
ул. „Ружа” №13, гр. Пловдив

Дo: ВАСИЛ ХРИСТЕВ ДАНГАЛЧЕВ
ул. „Славееви гори” №24, гр. Пловдив

Дo: ЧАВДАР АТАНАСОВ ДАНГАЛЧЕВ
ул. „Месемврия” №1, ет.1, ап.1, гр. Пловдив

Дo: МИЛКА СТЕФАНОВА КАРАПАЧОВА
ул. „Ален мак” №28, ет.2, ап.14, гр. Пловдив

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-60726-02.03.2017 г. от Димитър Георгиев Димитров и приложен вписан в Службата по вписване нотариален акт, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Бачково, общ. Асеновград за поземлен имот с идентификатор 02974.11.268 и сграда 02974.11.268.2, състояща се в заличаването като собственици на имота и сградата на Светла Атанасова Дангалчева, Пламен Петров Врачев, Мария Василева Маринова, Атанас Георгиев Карапачов, Васил Христев Дангалчев, Чавдар Атанасов Дангалчев, Димка Петрова Попова и Милка Стефанова Карапачова с документ за собственост нот.акт №98, том 16, рег.4729, дело 3412 от 20.12.2005 г. и регистриране като собственик на имота Димитър Георгиев Димитров, придобил собствеността с нотариален акт за покупко продажба от Надка Василева Куртова, Василка Христева Тодорова и Сийка Георгиева Палийска.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 19.06.2017 г.

Дата на сваляне от таблото 27.06.2017 г.