ДО АТАНАС МИТКОВ СЕРЬОВ АННА ВАСИЛЕВА КРУМОВА ХУСАМ АБДУЛАХ АУДА ТАНЯ КАДРИНОВА ПАВЛОВА ДИЛИАН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ ПЕТЪР СИМЕОНОВ ИВАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
АТАНАС МИТКОВ СЕРЬОВ
АННА ВАСИЛЕВА КРУМОВА
ХУСАМ АБДУЛАХ АУДА
ТАНЯ КАДРИНОВА ПАВЛОВА
ДИЛИАН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ИВАНОВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-359446-14.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 и чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-2729-03.04.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.4360.565.1.25, 68134.4360.565.1.118, 68134.4360.565.1.123, 68134.4360.565.1.124 и 68134.4360.565.1.125, за които сте заинтересувани лица.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-2729-03.04.2018 г.

 

 

Дата: 03.04.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 10.05.2018г.