До: АТАНАС НИКОЛОВ БАХЧЕВАНСКИ - внук Адрес: град Пловдив, ул. "Богомил" № 62, ет.1, ап.2

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: АТАНАС НИКОЛОВ БАХЧЕВАНСКИ - внук
Адрес: град Пловдив, ул. "Богомил" № 62, ет.1, ап.2

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-26722-01.02.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Недка Бонева Шикова – пълномощник на Атанас Николов Бахчевански на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на село Ръжево Конаре, община Калояново за поземлен имот 63567.222.9, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:  11.05.2017г..

Дата на сваляне от таблото:     19.05.2017г..