ДО АТАНАС СТОЙКОВ БАНДОВ АНГЕЛ ПЕШОВ СТОЙКОВ ГРИГОР СТОЙНОВ БАНДОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
АТАНАС СТОЙКОВ БАНДОВ
АНГЕЛ ПЕШОВ СТОЙКОВ
ГРИГОР СТОЙНОВ БАНДОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-182435-19.06.2017 г. от Емил Любчов Байлов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 22304.7891.351, 22304.7891.682, 22304.7891.684, 22304.7891.685 и 22304.7891.9808, район Кремиковци, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с идентификатор  22304.7891.9846, район Кремиковци по скица-проект № 15-330751-12.07.2017 г., нанася се УПИ VIII – 682,351, кв. 33 по плана на село Долни Богров – София, одобрен със заповед № РД-50-09-208/18.05.1984 г. и  заповед № РД-09-057/25.01.1991 г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София в приемните дни: понеделник и петък от 10.30 ч. до 12.30 ч., Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-182435-19.06.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-182435-19.06.2017 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  22304.7891.351, 22304.7891.682, 22304.7891.684, 22304.7891.685 и 22304.7891.9808, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект.                                                                                   

 

 

 

                                                               НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                                       инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 13.11.2017г.