ДО АТАНАС СТОЯНОВ СТОИЛКОВ СОФИЯ БОРИСОВА СТОИЛКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
АТАНАС СТОЯНОВ СТОИЛКОВ
СОФИЯ БОРИСОВА СТОИЛКОВА

Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-174605/12.06.2017  г. на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР                       № 18-8932/23.11.2017г., касаеща коригиране формата на сгради с идентификатори 56126.600.437.4 и 56126.600.437.5;  заличаване на 2 /два/ броя схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 56126.600.437.5.1 и 56126.600.437.5.2 в сграда с идентификатор 56126.600.437.5 на основание Нотариален акт № 60/20.05.1987 г., Нотариален акт № 147/01.01.1987 г., Нотариален акт № 151/22.07.2008 г. и заснемане от правоспособно лице по кадастър.

Поземлен имот 21498.261.4Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед № 18-8932/23.11.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 05.12.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 20.12.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл .експерт  `АО`:

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/