ДО АТАНАС ВЕСКОВ АТАНАСОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО АТАНАС ВЕСКОВ АТАНАСОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Във връзка със заявление с вх. № 01-45651-17.02.2012 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-1155-20.02.2017 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 36378.918.7 в с. Карандили, з-ще Тодювци, община Елена с неустановен собственик /по искане на Красимир Василев/.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района е инж. Ваня Цанева Иванчева, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 271 от 23.05.2001 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра.

         Съгласно ЗКИР, в седемдневен срок от получаване на това писмо следва да означите на свои разноски границите на вашите поземлени имоти /имот 36378.918.2/, в съответствие с актовете за собственост.

Дата на поставяне на таблото: 15.03.2017 г.  Дата на сваляне от таблото: 23.03.2017 г.

Длъжностно лице: ......................... /инж. Иван Анастасов/

С уважение:

инж. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново                                                                                      

 

Заб:     1. Писмото има уведомителен характер. Изпраща се за Ваша информация и сведение, че гореспоменатият заявител започва процедура по създаване на кадастрална карта на ползвания от него имот.

            2. На този етап, в случай че имотните Ви граници са означени (имате ограда помежду си) и нямате спорове, не е необходимо да предприемате други стъпки.

3. Въпросната процедура включва двукратното Ви уведомяване по реда на АПК. Със следващото писмо, което ще получите, ще Ви уведомим, че кадастралната карта е приета. Желателно е да дойдете в СГКК В. Търново и да се запознаете с изготвената карта. В случай, че отразените граници не Ви удовлетворяват, ще можете да подадете възражение срещу приетата карта. За целта е необходимо да носите със себе си документи за собственост.

            4. Процедурата приключва с издаване на заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9.00 до 17.30 часа.