ДО АТАНАСКА МИНЧЕВА ГЕЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО АТАНАСКА МИНЧЕВА ГЕЧЕВА

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-204299-06.07.2017 г. от заявител Ивелин Красенов Маслянков  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 10447.507.151.1, с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Независимост” №28.

Изменението се изразява в промяна границите на самостоятелните обекти в сграда с идентификатори: 10447.507.151.1.3 – магазин на етаж 1, 10447.507.151.1.2 – жилище на етаж 2, 10447.507.151.1.1 – жилище на етаж 3. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра „Кад Консулт“ ЕООД.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-204299-06.07.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адресът на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-204299-06.07.2017 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за  сграда с идентификатор 10447.507.151.1, с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Независимост” №28, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

Дата на поставяне на таблото: 10.08.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 17.08.2017 г.

Длъжностно лице:.................................    /инж. Катя Маринова/

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново