ДО БАЙЛИЕ САЛИ МЕХМЕД ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ГЕОРГИ КИРКОВ” № 51 ЕТ.4 АП-11

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
БАЙЛИЕ САЛИ МЕХМЕД
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ГЕОРГИ КИРКОВ” № 51 ЕТ.4 АП-11

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-28716/02.02.2017 г. от Лютви Сали Мехмед  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на Долни Водев  общ.Асеновград, нанасяне на нови самостоятелни обекти в сграда с ИД 99088.502.181.4, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъде издадена  заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

Дата на поставяне на таблото:  13.03.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      21.03.2017г..