ДО БАЙЛИЕ САЛИ МЕХМЕД ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ГЕОРГИ КИРКОВ” № 51 ЕТ.4 АП-11

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
БАЙЛИЕ САЛИ МЕХМЕД
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ГЕОРГИ КИРКОВ” № 51 ЕТ.4 АП-11

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-28716-02.02.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1966-22.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 99088.502.181.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1966-22.03.2017 г.

 

 

Дата: 09.05.2017 г.                                               Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Никола Бадев /

 

 

Дата на поставяне на таблото:  11.05.2017г..

Дата на сваляне от таблото:     26.05.2017г..