ДО БАЙРАМАЛИ ФАХРЕДИН АЛИ ДО ГЮЛДЖАН МЕТИН АЛИ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
БАЙРАМАЛИ ФАХРЕДИН АЛИ

ДО
ГЮЛДЖАН МЕТИН АЛИ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – Бургас е постъпило заявление наш вх. № 01-274125-05.09.2017 г., подадено от Антоанета Стоилова Червенкова, с което се иска промяна в кадастралната карта /КК/ на гр. Бургас, по отношение на самостоятелни обекти /СО/ с идентификатори 07079.615.102.1.8 и 07079.615.102.1.10, с административен адрес:  гр.Бургас, ул.“Шейново“ №110. В кадастралния регистър към КК на гр.Бургас за СО 07079.615.102.1.10 са вписани Байрамали Фахредин Али и Гюлджан Метин Али с нотариален акт от 14.06.2004 г. За СО 07079.615.102.1.8 няма вписан собственик.

Изменението се състои в заличаване на СО 07079.615.102.1.8 и нанасяне на нов самостоятелен обект – апартамент, с проектен идентификатор 07079.615.102.1.16, разположен на петия етаж /четвърти жилищен етаж/ в сградата. Променя се и СО 07079.615.102.1.10, като се отразява на две нива – първо ниво на петия етаж /четвърти жилищен етаж/ и второ ниво на шестия етаж /пети жилищен етаж/ в сграда с идентификатор 07079.615.102.1, така както е отразено на схема-проект №15-467137/26.09.2017 г. и на схема-проект №15-467174/26.09.2017 г. и на СГКК-Бургас.

В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката. 

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КРНИ на гр.Бургас, така както е показано на схема-проект №15-467137/26.09.2017 г. и схема-проект №15-467174/26.09.2017 г.  на СГКК-Бургас.

 На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.11.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 17.11.2017 г.