До: БИЛЯНА СТАНЕВА ДОНЕВА ул. „Никола Петков” №49, гр. Стара Загора До: СТОЯН НИКОЛОВ ИЛИЕВ бул. „България” №24, гр. Пловдив

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: БИЛЯНА СТАНЕВА ДОНЕВА
ул. „Никола Петков” №49, гр. Стара Загора

До: СТОЯН НИКОЛОВ ИЛИЕВ
бул. „България” №24, гр. Пловдив

Публикация на:: 
Пловдив

е с вх. №01-67823/09.03.2016 г. от Община „Марица”, в СГКК – Пловдив, започва производство за изменение на КККР на с. Крислово, общ. „Марица”, засягащо поземлени имоти с идентификатори 39918.501.382, 39918.501.383, 39918.501.385, 39918.501.417 и 39918.501.418, при което се променят идентификаторите на прилежащите им сгради, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 18.04.2017 г.

Дата на сваляне от таблото 26.04.2017 г.