До: БИНЬО МИТЕВ ЧИФУДОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: БИНЬО МИТЕВ ЧИФУДОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че КРАСИМИР МИТКОВ СТОЯНОВ е подал пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-352645 – 08.11.2017 г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-23/07.07.2005 г. на Изп. Директор на АК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на с. Тънково, общ. Несебър, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 76571.501.223, 73571.501.224, 73571.501.225, 73571.501.226, 73571.501.466 и 73571.501.494. Целта на изменението е отразяване в КККР на границите на нов имот с проектен идентификатор 73571.501.466, съответстващ на  УПИ VIIІ-128, кв.19 по регулационния план на с. Тънково, при което се заличават ПИ 73571.501.224, 73571.501.225 и се променят границите на ПИ 76571.501.223, 73571.501.226, 73571.501.466 и 73571.501.494, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и скица - проект 01-600579-28.11.2017 г.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на с. Тънково по отношение на ПИ 76571.501.223, 73571.501.224, 73571.501.225, 73571.501.226, 73571.501.466 и 73571.501.494. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на с. Тънково по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                   ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

Дата на поставяне на таблото: 23.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 31.01.2018 г.