Дo: БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ АНЕТА БОРИСОВА АЛЕКСАНДРОВА СОНЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
АНЕТА БОРИСОВА АЛЕКСАНДРОВА
СОНЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-358080-17.11.2016 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-662-30.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2042.2037, 68134.2042.2038, 68134.2042.2040, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-662-30.01.2017 г.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-662-30.01.2017 г.

2. Копие на скица-проект.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

    ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 16.03.2017 г.