ДО БЛАГОВЕСТА МИХАЙЛОВА ЗДРАВЧЕВА ДО СТЕФАН АНГЕЛОВ КОЖУХАРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
БЛАГОВЕСТА МИХАЙЛОВА ЗДРАВЧЕВА

ДО
СТЕФАН АНГЕЛОВ КОЖУХАРОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – Бургас е постъпило заявление наш вх. № 01-264070-28.08.2017 г., подадено от Божидар Димитров Димитров и Ангел Димитров Димитров, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, по отношение на самостоятелни обекти /СО/ в сграда с идентификатор 07079.613.68.1, с административен адрес:  гр.Бургас, ул.“Ал. Стамболийски“ №6.

Искането е да се заличат самостоятелни обекти на партерния етаж с идентификатори 07079.613.68.1.5 (жилище, апартамент) и 07079.613.68.1.6 (за здравни и социални услуги) и на тяхно място да се нанесе нов самостоятелен обект с проектен идентификатор 07079.613.68.1.7, съгласно представения проект и документи за собственост. Искането е отразено и в схема – проект № 15-464531-25.09.2017 г. на СГКК Бургас.

След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението обекти на кадастъра и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката. 

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КРНИ на гр.Бургас.

 На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.11.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 17.11.2017 г.