ДО БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-321025-18.10.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-473-23.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1600.617, 68134.1600.619, 68134.1600.896, 68134.1600.896.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-473-23.01.2017  г., на Началника на СГКК София.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-473-23.01.2017 г.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на залепване на таблото: 16.03.2017г.