ДО БОНЬО АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ С. ЗИМНИЦА ОБЩ. МЪГЛИЖ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО БОНЬО АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ
С. ЗИМНИЦА
ОБЩ. МЪГЛИЖ

Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-71968-26.02.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2538-28.03.2018 г., засягащо  сграда с идентификатор 68850.512.424.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2538-28.03.2018 г.

 

 

Дата: 28.03.2018 г.                Началник на СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………

                                                                                                                 / инж.Дияна Балева /

 

ГА

 

 

 

 

 

Дата на залепване 11.04.2018г.