ДО БОРИС МАРКОВ ГАВРАИЛОВ ГР.СОФИЯ УЛ.”СТРУМИЦА ” № 6

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
БОРИС МАРКОВ ГАВРАИЛОВ
ГР.СОФИЯ
УЛ.”СТРУМИЦА ” № 6

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-15131/20.01.2017 г. от Стефан Светославов Попов  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив общ.Пловдив, корегиране на самостоятелни обекти н сграда с ИД  56784.521.478.1, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъде издадена  заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото:  13.03.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      21.03.2017г..