ДО БОРИС ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ (Н-К НА ТОДОР МЛАДЕНОВ ДОНКОВ) ГИНКА ТОДОРОВА ЗЛАТКОВА (Н-К НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ДОНКОВ) АТАНАСКА АТАНАСОВА ГИНЕВА КАРАМФИЛКА ЗЛАТКОВА НАЙДЕНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
БОРИС ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
(Н-К НА ТОДОР МЛАДЕНОВ ДОНКОВ)
ГИНКА ТОДОРОВА ЗЛАТКОВА
(Н-К НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ДОНКОВ)
АТАНАСКА АТАНАСОВА ГИНЕВА
КАРАМФИЛКА ЗЛАТКОВА НАЙДЕНОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-358830-18.11.2016 г. от Цветанка Йорданова Георгиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.508.505, 68134.508.1723, 68134.508.1775 и 68134.508.5047 с адрес: район „Сердика”, Столична Община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с идентификатор 68134.508.5124 по скица – проект № 15-49848-07.02.2017 г., нанасят се реална част от имот № 248183, кад. лист №248 по регулационен план на местност „Орландовци-Малашевци-част Изток“, одобрен със Заповед № РД-09-50-523/ 16.10.1996 г. и се извършва въз основа на проект на правоспособно лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-358830-18.11.2016 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-358830-18.11.2016 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.508.505, 68134.508.1723, 68134.508.1775 и 68134.508.5047 с адрес: район „Сердика”, Столична Община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект № 15-49848-07.02.2017 г.                                                                             

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на залепване на таблото: 15.03.2017 г.