ДО БОРИСЛАВ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ ГЕОРГИ ЙОСИФОВ КОЦЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
БОРИСЛАВ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
ГЕОРГИ ЙОСИФОВ КОЦЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на  постъпило от ГЕОРГИ ИЛЧЕВ заявление с рег. №  01- 359625/ 18.11.2016 г., е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър, което  се изразява в допълване на схема на СО с  идентификатор  17395.501.1057.1.5 на ет. -1 в Сграда  с идентификатор 17395.501.1057.1 ,  представляващ „склад“,   на основание Удостоверение за търпимост  № 13/ 17.01.2018 г. на Община Гоце Делчев, Нотариален акт № 137/ 29.01.2016 г. : СлВ при РС- Гоце Делчев и разработка на парвоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и от обявяването му на електронната страница на АГКК на уведомлението , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 03.05.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 11.05.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова  /  Мл. експерт `АО` / :

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър- Благоевград