ДО БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ НИКИФОР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
НИКИФОР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-321821-16.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на кадастралния регистър на  район Слатина, Столична община № 18-103-03.01.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.702.41.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-103-03.01.2018 г.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Началник на СГКК СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                              инж.Д.Величков

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 09.02.2018 г.