Дo: БОЯН КИРИЛОВ БЕЛЧЕВ До: МЕХМЕД МУСТАФА ЮЗЕИР

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
БОЯН КИРИЛОВ БЕЛЧЕВ

До:
МЕХМЕД МУСТАФА ЮЗЕИР

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-148584-18.05.2017 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1243-09.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 77195.738.382, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1243-09.02.2018 г.
2. Скица-проект № 15-81143-09.02.2018 г.

 

 

Дата: 09.02.2018 г.         Началник на СГКК – ГР. ХАСКОВО:…………………

                                                                                / инж.Валентина Трайкова /

 

 

Подписаният  ................................................................................................................, адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.
Дата на получаване: .................................
 

ЗА ЛИЦЕТО: 

МЕХМЕД МУСТАФА ЮЗЕИР

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ  НА ТАБЛОТО: 08.03.2018г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 23.08.2018г.