До БОЯН ТОДОРОВ НАКОВ СТЕНЛИ СТАР ЕООД

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
БОЯН ТОДОРОВ НАКОВ
СТЕНЛИ СТАР ЕООД
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПОПОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-67504-2091.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4301-15.06.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2194.266, 02659.2194.618, 02659.2194.2829, 02659.2194.2830, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-4301-15.06.2017 г.
2. Копие от скица – проект 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 13.02.2018 г.