ДО БОЖИДАР МИЛОСЛАВОВ КРЪСТЕВ СТЕФАН ЕЛЕНКОВ ИВАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
БОЖИДАР МИЛОСЛАВОВ КРЪСТЕВ
СТЕФАН ЕЛЕНКОВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-155346-25.05.2017 г. от АНЧО ГРИГОРОВ ЛОЗАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1940.1006, 68134.1940.91,  68134.1940.89,  68134.1940.1129,  с адрес: район Витоша, област София-град

Изменението се изразява в нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1940.1304 в съответствие с границите на УПИ ХХІ-287,  кв.27 по регулационен план на м.”в.з. Беловодски път”, район Витоша одобрен със Заповед № РД-09-105-08.03.1996г. и приложен документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 10,30 до 11,30 ч., да се запознаете с документите към заявление № 01-155346-25.05.2017  г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-155346-25.05.2017 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1940.1006, 68134.1940.91,  68134.1940.89,  68134.1940.1129,  с адрес: район Витоша, област София-град като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

Приложение: Копие на скица – проект.

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото:  05.12.2017г.