ДО ЦАНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА УЛ. „РАЙНА КАНДЕВ”, № 24 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ЦАНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
УЛ. „РАЙНА КАНДЕВ”, № 24
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че Невена Димова Йовева, чрез пълномощника си Даниела Димова Бижева е подала  пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-51355-09.02.2018г., с което желае да бъдат променени кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Могила, за имоти с идентификатори 48765.1.7, 48765.1.10 и 48765.1.23.  

За да изпълним искането, за което сме сезирани по административната преписка с вх. № 01-51355-0902.2018г., в изпълнение на влязло в сила Решение № 689/14.07.2017г. по гр.дело № 3550/2016г. на Старозагорски районен съд, и съгласно приложеният проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР, следва да променим кадастралната карта и регистри на с.Могила.

Изменението по вх. № 01-51355-0902.2018г., включва, промяна на границите на поземлени имоти 48765.1.7, 48765.1.10 и 48765.1.23, с цел поставяне им в съответствие с южната и западна регулационни граници на УПИ IV-4, кв.1 от действащия регулационен план на с.Могила, представляващи същевременно  строителна граница на населеното място. Изменението се извършва в изпълнение на влязло в сила Решение № 689/14.07.2017г. по гр.дело № 3550/2016г. на Старозагорски районен съд, с което е признато за установено по отношение на Динка Тачева Петкова и Цанка Петкова Петрова, че Невена Димова Йовева е собственик по давност и наследство на дворно място, находящо се в с.Могила, представляващо УПИ IV-4, кв.1 по кадастрален и регулационен план на с.Могила.  Съгласно вписаните в кадастралния регистър данни за собственост за зсегнатите от изменението имоти сте заинтересувани лица по исканото изменение.

С оглед на изложеното по - горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. на МРРБ,  Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище, с представяне на доказателства.

 

 

 

Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                    (инж. Дияна Балева)

/За Началник СГКК – Стара Загора: инж. Н.Тодорова

Заповед РД-20-7/09.03.2018 г./