До Цеца Димитрова Стоянова

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До Цеца Димитрова Стоянова

Публикация на:: 
Велико Търново

ЗАПОВЕД

№ 18-7767-18.10.2017 г.

 

На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и заявление с вх. № 01-313838-10.10.2017 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново от Сийка Христова Добрева

 

О Т К Р И В А М

 

производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот:

 

 1. № 32593.305.12 - с. Илаков рът - Бръчковци, з-ще Илаков рът, община Елена. Границите на имота са:
 • Улица;
 • Имот, собственост на Павлина Илиева Шубъркова;
 • Имот 063011 по КВС з-ще Илаков рът;
 • Имот 000451 по КВС з-ще Илаков рът;
 • Имот 060007 по КВС з-ще Илаков рът;
 • Имот 060001 по КВС з-ще Илаков рът;
 • Имот 060008 по КВС з-ще Илаков рът;
 • Имот 32593.305.4, собственост на Катя Генова Дончева - Месроб и Мариана Генова Дончева - Бонева;

 

 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района е „ГЕО МАП” ЕООД гр. Елена, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-1 от 15.01.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра.
 2. На основание на чл. 35б, ал. 3 от ЗКИР заповедта да бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 3. В 7 дневен срок собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
 4. Копие от заповедта да се връчи на възложителя и изпълнителя.

 

 

 

                                                           Началник на СГКК ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                                            / инж. Весела Тодорова /

Дата на поставяне на таблото: 14.11.2017 г.      Дата на сваляне от таблото: 22.11.2017 г.

Длъжностно лице: ........................ /инж. Иван Анастасов/