До: ЦЕЦКА ЛЮБЕНОВА СТОЙЧЕВА МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ЗАМФИРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ЦЕЦКА ЛЮБЕНОВА СТОЙЧЕВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ЗАМФИРОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-143931-16.05.2016 г. до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-657-30.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 39791.6004.287 и 39791.6004.288, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-657-30.01.2017 г.

             2.Копие на Скица-проект № 15-493961-10.10.2016 г.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

               ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на залепване на таблото: 16.03.2017 г.