Дo: ЦЕНКА ПАВЛОВА СТОЙНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo: ЦЕНКА ПАВЛОВА СТОЙНОВА

Публикация на:: 
София - град

 

 

Изходящ № 24-8883-10.05.2017

Дo:

ЦЕНКА ПАВЛОВА СТОЙНОВА

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-148985-19.05.2016 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1495-06.03.2017 г. за поправка на заповед № 18-6928-30.08.2016 г., засягащо имот с идентификатор 68134.600.233.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-1495-06.03.2017 г. и Заповед № 18-6928-30.08.2016 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-1495-06.03.2017 г.
2. Копие на Заповед № 18-6928-30.08.2016 г.
 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

            ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 12.05.2017 г.