ДО ЧАВДАР ВЛАДИМИРОВ ТОДОРАКОВ ВЕЛИЗАР ЛЮБОМИРОВ МИТРЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЧАВДАР ВЛАДИМИРОВ ТОДОРАКОВ
ВЕЛИЗАР ЛЮБОМИРОВ МИТРЕВ

Публикация на:: 
София - град

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-194500-28.06.2017 г. от ИВАН ЛЮБОМИРОВ МИТРЕВ  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор  44224.5789.29 с адрес: с. Локарско, район Нови Искър, област София.

            Изменението се изразява в нанасяне граници на поземлени иоти   44224.5789.231, 44224.5789.232, 44224.5789.233 по скица-проект №15-422059-30.08.2017г., в съответствие с граници на имоти №№ 012215, 012216, 012217 по КВС, и въз основа на Договор за доброволна делба №108, т.ХVІ, рег.№59665 от 28.12.2011 год.

   На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-194500-28.06.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

            Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-194500-28.06.2017 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор  44224.5789.29 с адрес: с. Локарско, район Нови Искър, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект.    

 

 

 

                                                   За Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:….........…………….....…

                                                                                                                     / инж.Мария Петрова /

                                                            ЗАПОВЕД РД-20-132/29.09.2017г. изменена със

                                                           ЗАПОВЕД РД -20-132-1/02.10.2017г.

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 06.10.2017 г.